Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode

I. Úvodné ustanovenia
 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len ,,obchodné podmienky”) predávajúceho Rastislav Benko, so sídlom Jarmočná 221/55, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 45437009, DIČ: 1071468519, č. živn. registra 710-11832 (ďalej len ,,predávajúci”) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len ,,kupujúci“ alebo ,,spotrebiteľ“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.dena.sk
 2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnené na adrese www.dena.sk (ďalej len ,,webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
 3. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
 4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možne uzavrieť v slovenskom jazyku.
 5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť alebo doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté v obchodných vzťahoch počas doby predchádzajúcich obchodných podmienok.
II. Užívatelský účet
 1. Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívatelského rozhrania. Zo svojho užívatelského rozhrania môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru (ďalej len ,,užívatelský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
 2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne, pravdivé a úplné údaje. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k užívatelskému účtu je zabezpečený užívatelským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných k prístupu do jeho užívatelského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívatelského účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to v prípade ak kupujúci svoj užívatelský účet nepoužíva viac ako 48 mesiacov, alebo v prípade ak kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátané obchodných podmienok.)
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný neustále, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho poprípade nutnou údržbou hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.
III. Objednávka
 1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.dena.sk písomnou alebo telefonickou formou. Objednávky môžu byť vykonané cez systém e-shopu, emailom, poštou, telefonicky.
  Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
 2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov c. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
 3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín(v pracovné dni) predávajúci skontaktuje spotrebiteľa. Potvrdí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.
 4. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to v prvý deň kontaktovania predávajúceho s kupujúcim, t.j. v deň, kedy sa potvrdzuje objednávka u kupujúceho. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom na info@dena.sk, s predmetom správy STORNO – číslo objednávky…….., poštou). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložitelného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.
IV. Dodacie lehoty
 1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy tovarov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri potvrdení objednávky.
 2. Vo všeobecnosti je termín expedície alebo odberu tovaru od 24 hodín do 14 dní od dátumu overenia objednávky.
 3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.
 4. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou.
V. Cena, platobné podmienky a prepravné
 1. Cena tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri potvrdení objednávky.
 2. Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.
  2.1 Pri platbe na dobierku je zákazníkovi popri cene tovaru účtovaný aj príplatok podľa aktuálneho cenníku prepravy, ktorý je uvedený na stránke elektronického obchodu. Celkovú platbu dobierky zákazník v plnej výške uhradí kuriérovi pri prevzatí zásielky.
  2.2 V prípade platby internetovým platobným systémom alebo prevodom na účet, zákazník zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 12 hodín. Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane prípadného príplatku za prepravu na účet dodávateľa. Ak nebude platba dodávateľovi pripísaná na účet do troch pracovných dní od potvrdenia objednávky, má právo predmetnú objednávku stornovať.
  2.3 V prípade, že zmluvným stranám vznikne nárok na vzájomné vrátenie poskytnutých plnení alebo poskytnutých plnení znížených o storno poplatok, vyrovnajú si tieto záväzky do 15 dní od vzniku práva na vrátenie plnení, t.j. od platného odstúpenia od kúpnej zmluvy
  2.4 Objednávku odoslanú cez internetovú stránku www.dena.sk nie je možné uhradiť inak ako hotovosťou pri osobnom odbere, hotovosťou kuriérovi, prevodom na účet alebo online platobným systémom. Nie je možné ju hradiť akýmikoľvek poukážkami alebo šekmi, vydanými dodávateľom, či iným právnym subjektom.
 3. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.
 4. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
  a) vlastnou dopravou, osobný odberom (po dohode s predávajúcim)
  b) kuriérom (zasielateľskou službou) – cena je stanovená podľa platného cenníka dopravcu
  c) cez Slovenskú poštu
  Aktuálne platné ceny za dopravu, súvisiace poplatky a podmienky sú uvedené v kategórii ,,Všetko o nákupe“ na webovej stránke.
 5. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri potvrdení objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.
VI. Preberanie tovaru
 1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
 2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
 3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.
 4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.
 5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia produktu spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.
VII. Viazanosť ponukou, odstúpenie od zmluvy, stornovanie objednávky
 1. Dodávateľ je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom „Potvrdenie objednávky“ až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.
 2. V prípade, že objednávka nebola potvrdená, zákazník má právo stornovať ju. V takomto prípade nie je zákazníkovi účtovaný storno poplatok
 3. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to v prvý deň kontaktovania predávajúceho s kupujúcim, t. j. v deň, kedy sa potvrdzuje objednávka u kupujúceho. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom na info@dena.sk, s predmetom správy STORNO – číslo objednávky, poštou). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.
 4. V prípade, že zákazník stornuje už potvrdenú objednávku, v neskorší termín ako v termíne bodu 3 odseku VII. je povinný uhradiť dodávateľovi všetky preukázateľné účelné vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade ak zákazník stornuje objednávku po jej odoslaní dodávateľom a dodávateľovi vznikli náklady na dopravu tovaru. V prípade, že zákazník uhradil zálohu za objednaný tovar, bude mu vrátená na jeho účet po odrátaní preukázateľných nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou objednávky do 15 dní od stornovania.
 5. Ak zákazník stornuje objednávku z dôvodu nedodržania publikovanej ceny alebo dodacej lehoty dodávateľom, storno poplatok mu nebude účtovaný a uhradená záloha mu bude vrátená.
 6. Zákazník môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na emailovú adresu info@dena.sk s predmetom správy ,,STORNO – číslo objednávky……,, alebo osobne v sídle dodávateľa.
 7. Dodávateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.
 8. Dodávateľ má právo stornovať objednávku aj v prípade, že nemôže zákazníka telefonicky zastihnúť. V takomto prípade vzniká zákazníkovi povinnosť uhradiť storno poplatok tak, ako v prípade stornovania objednávky zákazníkom.
 9. O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný telefonicky alebo emailom.
 10. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 10 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.Produkt nesmie byt poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom alebo elektronický email s predmetom správy ODSTÚPENIE OD ZMLUVY – číslo faktúry…….
  Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia sa späť.
 11. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.
 12. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:
  a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
  b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
 13. V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 20% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.
 14. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
  a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
  b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
  c) vystavená cena produktu bola chybná
VIII. Záruka
 1. Konkrétne záručné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu.
 2. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.
 3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou manipuláciou, nedodržaním príslušných pokynov zo strany spotrebiteľa. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.
 4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi kontaktovať predávajúceho emailom na info@dena.sk s predmetom správy REKLAMÁCIA – číslo faktúry….. a do tela správy opísať dôvod reklamácie alebo telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.
IX. Záverečné ustanovenia
 1. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, objednávku alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať bez poplatku.
 3. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
  Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
  Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
  Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
  Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
 4. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 15.04.2011.

Vaša Dena.sk

Scroll To Top

Môj košík

Close

Váš košík je prázdny.

Nakupujte tu

Prihlásenie/Registrácia