EUR
slovak
0
Váš nákupný košík je prázdny
Menu

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode

OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Úvodné ustanovenia
1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len ,, obchodné podmienky”) predávajúceho Rastislav Benko, so sídlom Jarmočná 221/55, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 45437009, DIČ: 1071468519, č. živn. registra 710-11832 (ďalej len ,,predávajúci”) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len ,,kupujúci“ alebo ,,spotrebitel“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.dena.sk

2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnené na adrese www.dena.sk (ďalej len ,,webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzahy. Obchodné podmienky sa nevzahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikatelskej činnosti.

3. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojedna v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddelitelnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možne uzavrie v slovenskom jazyku.

5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meni alebo doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté v obchodných vzahoch počas doby predchádzajúcich obchodných podmienok.

II. Užívatelský účet
1. Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívatelského rozhrania. Zo svojho užívatelského rozhrania môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru (ďalej len ,,užívatelský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci uskutočňova objednávanie tovaru bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádza správne, pravdivé a úplné údaje. Údaje uvedené kupujúcim v užívatelskom učte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

3. Prístup k užívatelskému účtu je zabezpečený užívatelským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovať mlčanlivosť ohladom informácií potrebných k prístupu do jeho užívatelského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

4. Kupujúci nie je oprávnení umožniť využívanie užívatelského účtu tretím osobám.

5. Predávajúci môže zrušiť užívatelský účet, a to v prípade ak kupujúci svoj užívatelský účet nepoužíva viac ako 48 mesiacov, alebo v prípade ak kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátané obchodných podmienok.)

6. Kupujúci berie na vedomie, že užívatelský účet nemusí by dostupný neustále, a to hlavne s ohladom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho poprípade nutnou údržbou hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

III. Objednávka
1. Spotrebitel objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.dena.sk písomnou alebo telefonickou formou. Objednávky môžu by vykonané cez systém e-shopu, emailom, poštou, telefonicky.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebitela pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na dialku.

2. Pri každej objednávke musí spotrebitel uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikatel aj názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov c. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebitelom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzah medzi predávajúcim a spotrebitelom. Najneskôr do 24 hodín ( v pracovné dni) predávajúci skontaktuje spotrebitela. Potvrdí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebitela záväzná.

4. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to v prvý deň kontaktovania predávajúceho s kupujúcim, t. j v deň, kedy sa potvrdzuje objednávka u kupujúceho. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom na info@dena.sk, s predmetom správy STORNO - číslo objednávky........, poštou). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložitelného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

IV. Dodacie lehoty
1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy tovarov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebitelovi pri potvrdení objednávky.
2. Vo všeobecnosti je termín expedície alebo odberu tovaru od 24 hodín do 14 dní od dátumu overenia objednávky.
3. Vo výnimočných prípadoch, keï niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže by dodacia lehota dlhšia.
4. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou.

V. Cena, platobné podmienky a prepravné
1. Cena tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podlieha zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri potvrdení objednávky.
2. Spotrebitel uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

1.1 Pri platbe na dobierku je zákazníkovi popri cene tovaru účtovaný aj príplatok podla aktuálneho cenníku prepravy, ktorý je uvedený na stránke elektronického obchodu. Celkovú platbu dobierky zákazník v plnej výške uhradí kuriérovi pri prevzatí zásielky.
1.2 V prípade platby internetovým platobným systémom alebo prevodom na účet, zákazník zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 12 hodín. Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane prípadného príplatku za prepravu na účet dodávatela. Ak nebude platba dodávatelovi pripísaná na účet do troch pracovných dní od potvrdenia objednávky, má právo predmetnú objednávku stornova.
1.3 V prípade, že zmluvným stranám vznikne nárok na vzájomné vrátenie poskytnutých plnení alebo poskytnutých plnení znížených o storno poplatok, vyrovnajú si tieto záväzky do 15 dní od vzniku práva na vrátenie plnení, t.j. od platného odstúpenia od kúpnej zmluvy
1.4 Objednávku odoslanú cez internetovú stránku www.dena.sk nie je možné uhradi inak ako hotovosou pri osobnom odbere, hotovosťou kuriérovi, prevodom na účet alebo online platobným systémom. Nie je možné ju hradi akýmikolvek poukážkami alebo šekmi, vydanými dodávatelom, ci iným právnym subjektom.
3. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebitel cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.

4. Spôsob dopravy si volí spotrebitel sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebitel si môže zvoli spôsob dopravy, a to:
a) vlastnou dopravou, osobný odberom (po dohode s predávajúcim)
b) kuriérom (zasielatelskou službou) – cena je stanovená podla platného cenníka dopravcu
c) cez Slovenskú poštu
Aktuálne platné ceny za dopravu, súvisiace poplatky a podmienky sú uvedené v kategórii ,,Doprava a spôsob platby“ na webovej stránke.

5. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebitelovi pri potvrdení objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebitelovi lacnejší variant dopravy.
VI. Preberanie tovaru
1. Spotrebitel sa zaväzuje prevzia tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

2. Pri preberaní produktu je spotrebitel povinný skontrolova fyzickú neporušenos a kompletnos zásielky. Pokial je zásielka viditelne poškodená a zničená, spotrebitel je povinný bez prevzatia zásielky ihneï kontaktova predávajúceho a so zasielatelskou spoločnosou spísa zápis o škode na zásielke. Akékolvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3. Spotrebitel nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ïalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na dialku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebitela, ktorý má produkt v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovávatela veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschova a označi ich tak, aby boli za každých okolností identifikovatelné ako produkt predávajúceho.

4. Predávajúci je oprávnený požadova splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohladu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebitela.

5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebitela momentom prevzatia produktu spotrebitelom alebo jeho splnomocnencom.

VII. Viazanos ponukou, odstúpenie od zmluvy, stornovanie objednávky
1. Dodávatel je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom "Potvrdenie objednávky" až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.

2. V prípade, že objednávka nebola potvrdená, zákazník má právo stornova ju. V takomto prípade nie je zákazníkovi účtovaný storno poplatok

3. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to v prvý deň kontaktovania predávajúceho s kupujúcim, t. j v deň, kedy sa potvrdzuje objednávka u kupujúceho. Objednávku je možné stornova výlučne písomnou formou (e-mailom na info@dena.sk, s predmetom správy STORNO - číslo objednávky, poštou). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložitelného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

4. V prípade, že zákazník stornuje už potvrdenú objednávku, v neskorší termín ako v termíne bodu 3 odseku VII. je povinný uhradi dodávatelovi všetky preukázatelné účelné vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade ak zákazník stornuje objednávku po jej odoslaní dodávatelom a dodávatelovi vznikli náklady na dopravu tovaru. V prípade, že zákazník uhradil zálohu za objednaný tovar,bude mu vrátená na jeho účet po odrátaní preukázatelných nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou objednávky do 15 dní od stornovania.

5. Ak zákazník stornuje objednávku z dôvodu nedodržania publikovanej ceny alebo dodacej lehoty dodávatelom, storno poplatok mu nebude účtovaný a uhradená záloha mu bude vrátená.

6. Zákazník môže objednávku stornova zaslaním žiadosti na emailovú adresu info@dena.sk s predmetom správy ,,STORNO - číslo objednávky......,, alebo osobne v sídle dodávatela.

7. Dodávatel má právo stornova objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadova nie je schopný doda tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokial sa so zákazníkom nedohodne inak.

8. Dodávatel má právo stornova objednávku aj v prípade, že nemôže zákazníka telefonicky zastihnú. V takomto prípade vzniká zákazníkovi povinnos uhradi storno poplatok tak, ako v prípade stornovania objednávky zákazníkom.

9. O stornovaní objednávky bude zákazník preukázatelne informovaný telefonicky alebo emailom.

10. Spotrebitel je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpi od zmluvy do 10 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí by uskutočnené písomnou formou, musí obsahova všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebitela a predávajúceho a musí by vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednos spotrebitela. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebitel.

Produkt nesmie byt poškodený, používaný, musí by v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebitel odovzda všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebitel súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebitelom alebo elektronický email s predmetom spravy ODSTÚPENIE OD ZMLUVY - číslo faktúry.......

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia sa spä.

11. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebitela, predávajúci prevezme tovar spä a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebitel uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebitelovi vopred dohodnutým spôsobom spä.

12. Kupujúci nemôže odstúpi od kúpnej zmluvy uzavretej na dialku najmä v nasledovných prípadoch:
a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plni so súhlasom spotrebitela pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podla osobitých požiadaviek spotrebitela alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebitela, alebo produktu, ktorý vzhladom na jeho vlastnosti nemožno vráti/br> 13. V prípade akceptovania požiadavky spotrebitela na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má predávajúci právo požadova úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 20% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

14. Predávajúci si vyhradzuje právo zruši objednávku (odstúpi od zmluvy) alebo jej čast ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrába
b) zmenila sa cena dodávatela produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná
VIII. Záruka
1. Konkrétne záručné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré spotrebitel obdrží pri kúpe produktu.

2. Vo všeobecnosti, pokial v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebitelských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Reklamova je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebitel povinný doruči (pokial to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebitel riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou manipuláciou, nedodržaním príslušných pokynov zo strany spotrebitela. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebitelovi kontaktova predávajúceho emailom na info@dena.sk s predmetom spravy REKLAMÁCIA - číslo faktúry..... a do tela spravy opísa dôvod reklamácie alebo telefonicky oznámi predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebitelovi ïalší postup pri vybavovaní reklamácie.

IX. Záverečné ustanovenia
1. Predávajúci má právo podla charakteru objednaných produktov vyzva spotrebitela k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, objednávku alebo náročnejší z hladiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebitel kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ïalší postup. Pokial spotrebitel už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená spä, pokial sa nedohodnú inak.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebitela. Spotrebitel má právo pri takto upravených cenách objednávku stornova bez poplatku.

3. Spotrebitel prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Bez ohladu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebitelovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzahov medzi predávajúcim a spotrebitelom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútitelné, a to celkom alebo čiastočne, platnos a vynútitelnos ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebitela vo vzahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebitela č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebitela pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

4. Predávajúci a spotrebitel sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na dialku – telefonickú, (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 15.04.2011.

Vaša dena.sk

 Spať